Kategori: Handledning

Handledning – En Faktoriseringsuppgift – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: MaA. Faktorsatsen. Syfte: Träna algebraisk räkning (polynomhantering). Lösningsförslag inkl. elevtipsMan vet att ett polynom med reella koefficienter kan skrivas som en produkt av polynom med reella koefficienter av grad högst 2, faktorerna är ( ”x” – ”a” ) och ( ”x” – ”b” ) då ”a”, ”b” är reella nollställen, resp. ( ”x” –…
Läs mer

Handledning – En Diofantisk Ekvation

Förkunskaper: Matematik B Syfte: Att lösa en s.k. diofantisk ekvation, använda begreppet delbarhet av hela tal. Lösningsförslag inkl. elevtipsMan inser att {} = (2, 5) är en lösning.%0a> {}%0a> är lösningar för alla heltal s. Detta inser man genom insättning i ekvationen. Om (n, m) är en lösning får vi att {}. Detta ger {}…
Läs mer

Handledning – En Algebraisk Olikhet – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: MaA: det aritmetiska medelvärdet, det geometriska medelvärdet (överkurs). Syfte: Att förstärka förståelse för två olika slags medelvärden, att öva algebra. Lösningsförslag inkl. elevtipsVi använder sambandet mellan det aritmetiska och det geometriska medelvärdet tre gånger {$ \frac{1}{2}(\frac{bc}{a}+ \frac{ac}{b})\geq \sqrt{\frac{bc}{a}\cdot \frac{ac}{b}}= c $}. På samma sätt {$ \frac{1}{2}(\frac{ac}{b}+ \frac{ab}{c})\geq a $} och {$ \frac{1}{2}(\frac{ab}{c}+ \frac{bc}{a})\geq b…
Läs mer

Handledning – Ellipsens Ekvation – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: MaA, Algebra Syfte: Lösningsförslag inkl. elevtips Om {} är en punkt på ellipsen så gäller enligt avståndsformeln att {} med {}. Överflyttning och kvadrering ger {} där förenkling ger att {}. ytterligare kvadrering ger att {} dvs {}. Resultatet fås genom att sätta {}. En liten film som illustration: Nästa steg: Av Samuel Bengmark

Handledning – Dubbeltangent

Förkunskaper: MaC för första delen. MaD (kedjeregeln, andraderivata) för senare delen. Syfte: Teoretisera kring derivatan av polynomfunktioner. Introducera (?) begreppet inflexionspunkt. Öva bevisföring. Lösningsförslag inkl. elevtipsElevtips: Börja med att dra tangenten! Rita därefter en kurva som uppfyller kravet. Hur måste den se ut? Vad gäller för polynomfunktioner vars graf har detta utseende? Antag att tangentens…
Läs mer

Handledning – Dödens Triangel – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: Inga Syfte: Retas? Lösningsförslag inkl elevtips180 grader/pi radianer Nästa steg: Av Per-Daniel Liljegren

Handledning – Derivera Areaformel

Förkunskaper: MaC Syfte: Lösningsförslag inkl. elevtipsa) För cirkel {}. För klot {}. För kvadrat {}. b) Observera att {} och tolka kvoten i högerledet geometriskt (se figur nedan). Differensen {} är arean av cirkelremsan med tjocklek {}. Notera att {} om vi tänker oss att cirkelremsan (nästan) kan vecklas ut till en rektangel. I själva…
Läs mer

Handledning – Derivata Av Produkt

Förkunskaper: Ma4, derivatan av en produkt. Eventuellt binomialutvecklingen och/eller induktion, beroende på vilken grad av lösning man vill lägga sig på. Syfte: Upptäcka mönster. Utveckla regler. Se skönheten i att fröken Diskret Matematik gör ett oväntat besök hos herr Analys. Lösningsförslag inkl. elevtipsElevtips: Jämför utseendet av andraderivatan med . De flesta gymnasieelever torde inte lösa…
Läs mer

Handledning – Den Omskrivna Cirkelns Radie

Förkunskaper: Matematik D. Trigonometri, areasatsen, randvinkelsatsen. Syfte: Beräkna längden av radien till den omskrivna cirkeln till en given triangel. Lösningsförslag inkl. elevtipsVi ritar triangeln och dess omskrivna cirkel. Bågvinkelsatsen ger att {}, varför {} Areasatsen ger: {}. Den rätvinkliga triangeln COT ger oss att: {}. Tips till eleven: Rita en triangel och dess omskrivna cirkel.…
Läs mer

Handledning – Den Besvärliga Sänglådan – EJ FÄRDIG

Förkunskaper: Likformighet, (ev. ekvationssystem), grafisk/numerisk bestämning av funktionsmaximum/nollställe. MaD. Syfte: Lösa ett problem ur verkligheten, med en lättare del (bestäm ”x”) och en svårare (bestäm ”y”). Lösningsförslag inkl. elevtipsTips: rita figur, använd likformighet för att bestämma ”x”. Teckna ett uttryck för ”y” och sök ”y”-max. Använd grafräknare om nödvändigt. Lösning: Notera att lådans botten tillsammans…
Läs mer