En Algebraisk Olikhet

En Algebraisk Olikhet

Uppgift

Visa att

\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ac}{b}\geq a + b + c