Handledning – Två Cirklar

Handledning – Två Cirklar

Förkunskaper: Ma2
Syfte: Att kunna binda samman geometrin och algebran

Lösningsförslag inkl elevtips:
Från cirklarnas mittpunkt, dra två linjer vinkelrätt mot kvadratens två sidor. Därefter försök att bilda 8 lika stora rätvinkliga trianglar.

Nästa steg:
Summera upp trianglarnas area plus arean på de två mindre kvadtater.