Handledning – En Vinkel MedInskrivna Cirklar

Handledning – En Vinkel MedInskrivna Cirklar


Figuren visar en vinkel på 60º med fem inskrivna cirklar. Varje cirkel förutom den första tangerar den föregående cirkeln.

Bestäm förhållandet mellan summan av areorna för de fem cirklarna och arean för den minsta cirkeln.

Förkunskaper: Ma2: bisektris, area av en cirkel, trigonometri i rätvinkliga trianglar. För att lösa uppgiften med hjälp av begreppet ”geometrisk talföljd” behövs Ma3
Syfte: Elever övar
– trigonometriska begrepp i rätvinkliga trianglar
– att ställa upp och lösa enkla förstagradsekvationer
– att räkna geometriska summor (Ma3)

Lösningsförslag inkl elevtips:
r_{1}, r_{2}, r_{3} , r_{4} och r_{5} är radierna för de inskrivna cirklarna. Den räta linjen genom cirklarnas medelpunkter är en bisektris till vinkeln AOB.
Triangeln {OCO_{1}} är en rätvinklig triangel med vinkeln {OCO_{1}} = 30° vilket medför att hypotenusan OO_{1} = 2· r_{1}.
Av samma anledningen är OO_{2} = 2\cdot r_{2}
Å andra sidan är OO_{2} = OO_{1} + r_{1} + r_{2} eller 2\cdot r_{2} =2\cdot r_{1} + r_{1} + r_{2} vilket medför att r_{2} = 3· r_{1}.

På samma sätt kan man visa att r_{3} = 3· r_{2} , r_{4} = 3· r_{3} och r_{5} = 3· r_{4}.
Radierna r_{1}, r_{2}, r_{3} , r_{4} och r_{5} bildar en geometrisk talföljd med kvoten 3.
Kvadraterna på radierna bildar en geometrisk talföljd med kvoten 9.

Det sökta förhållandet är \frac{\pi\cdot(r_{1}^{2}+ r_{2}^{2}+r_{3}^{2}+r_{4}^{2}+r_{5}2)}{\pi\cdot r_{1}^{2}}= 7381

Svar: 7381

Tips till elever: Anta att r_{1} är given. Upptäck ett förhållande mellan hypotenusans längd OO_{1} och katetens längd r_{1} i triangeln OCO_{1}. Fortsätt med triangeln ODO_{2}. Uttryck längden OO_{2} i r_{1} och r_{2}. Beräkna förhållandet mellan r_{2} och r_{1}. Bestäm på samma sätt förhållandet mellan r_{3} och r_{2} , mellan r_{4} och r_{3}, mellan r_{5} och r_{4} . Bestäm summan av areorna för de fem cirklarna som en funktion av r_{1} .

Nästa steg:
Lös uppgiften om de fem cirklarna är inskrivna i en godtycklig vinkel, 0 < v < 90°.

Lösningsförslag: OO_{1}=\frac{r_{1}}{sin v}, OO_{2}=\frac{r_{2}}{sin v}, OO_{2}=OO_{1}+ r_{1}+ r_{2}, man löser den sista ekvationen med avseende på r_{2}.

r_{2}= r_{1}\cdot\frac{1+sin v}{1-sin v}, …,r_{5}= r_{4}\cdot\frac{1+sin v}{1-sin v},

Med hjälp av den geometriska summan fås det sökta förhållandet till

    \[\frac{\pi \cdot r_{1}^{2}\cdot ((\frac{1+sin v}{1-sin v})^{10}-1)}{\pi\cdot r_{1}^{2}\cdot((\frac{1+sin v}{1-sin v})^{2}-1)} = \frac{(\frac{1+sin v}{1-sin v})^{10}- 1}{(\frac{1+sin v}{1-sin v})^{2}- 1}\]

(1)

En extra övning i trigonometri (för elever som läser Ma4)

Uppgift:
Gör om formeln (1) till en funktion av cot v, cot v =\frac{cos v}{sin v}

I så fall behövs fler formler än de formler som finns i skolböcker. Starta med formlerna för sin v ± sin u

sin v + sin u = 2\cdot sin\frac{v+u}{2}\cdot cos \frac{v-u}{2},

sin v - sin u = 2\cdot cos\frac{v+u}{2}\cdot sin \frac{v-u}{2},

Visa att

1 + sin v = 2\cdot cos^{2}(45 - \frac{v}{2}) (2)

1 - sin v = 2\cdot sin^{2}(45 - \frac{v}{2}) (3)

Insättning av (2) och (3) i (1) ger det sökta förhållandet som funktion av cot v,

\frac{cot^{20}(45 - \frac{v}{2}) - 1}{cot^{4}(45 - \frac{v}{2}) - 1}

Tips till elever:
Lösningsstrategin är densamma som för uppgiften med den bestämda vinkeln på 60º. Starta med triangeln OCO_{1} för att få fram ett förhållande mellan hypotenusan OO_{1} och kateten r_{1}. Slutformeln blir så klart en funktion av vinkel v.