Handledning – Lika Areor Tredjegradspolynom

Handledning – Lika Areor Tredjegradspolynom


Förkunskaper: Ma3, integraler, inflexionspunkter. Translation av grafer.
Syfte: Öva kreativ problemlösning/bevisföring

Lösningsförslag inkl elevtips:
Elevtips: Rita ett nytt koordinatsystem så att inflexionspunkten ligger i origo. Vad blir då kurvans respektive linjens ekvationer? Alternativt (mer formellt), låt \alpha vara inflexionspunktens x-koordinat. Bilda funktionen g(x)=f(x+\alpha)-f(\alpha), vilket förskjuter (translaterar) kurvan så att inflexionspunkten hamnar i origo; alla areor och former bevaras, allting bara “flyttas”.

Lösningsförslag:
Konstruera ett nytt koordinatsystem, genom parallellförskjutning av axlarna, sådant att inflexionspunkten ligger i origo. Antag att f(x)=ax^{3}+bx^{2}+cx+d, i det nya koordinatsystemet. Vi får andraderivatan

f''(x)= 6ax+2b.

Denna skall vara noll i origo, varav b=0.

b=0 \Rightarrow f(x)=ax^{3}+cx+d.

Men även f(0)=0, så d=0 varav

f(x)=ax^{3}+cx.

Nu till linjen. Denna kommer i det nya koordinatsystemet också att gå genom origo, och har således ekvationen y=kx.

Tre skärningspunkter ger att ax^{3}+cx-kx=0 har tre reella lösningar, varav en är x=0. De andra två ges av ax^{2}+(c-k)=0 som har lösningarna

x=\pm \sqrt{\frac{k-c}{a}} =\pm\beta.

Antag nu att a>0. Då blir areorna (från vänster till höger)

\int_{-\beta }^{0}{(ax^{3}+(c-k)x)dx} respektive \int_{0}^{\beta}{-(ax^{3}+(c-k)x)dx}.

Att dessa är lika kan man förvissa sig om antingen genom att resonera kring udda funktioner och symmetriska intervall, eller genom att helt enkelt beräkna integralerna. Lika är de i alla fall, vilket skulle visas. Fallet då a<0 är helt analogt.

Anmärkning: Jag “upptäckte” detta då jag satt och räknade, och tyckte det var ett kul samband. Jag har inte sett det någon annanstans. Emellertid är det givetvis känt; först är man ju aldrig! Alltså kanske det finns ett mycket mer elegant bevis än mitt.